Privacyverklaring

Diëtistenpraktijk De Voedietist is een diëtistenpraktijk die adviezen verzorgt omtrent voeding bij ziekte en gezondheid.

Onze adres gegevens zijn:
Diëtistenpraktijk De Voedietist
Charlotte van Pallandtlaan 59
2406 DB Alphen aan den Rijn
Ons KvK nummer is 72174854

Het wettelijke kader voor de verwerking van uw gegevens is met name de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de privacywetgeving (AVG).

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor het opstellen van een persoonlijk dieetadvies
 • voor doelmatig beheer en beleid (geanonimiseerde gegevens)
 • voor het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek (als u daar geen bezwaar tegen heeft, gepseudonimiseerde gegevens)
 • voor voorlichting aan u zoals voor toezending per mail van onze nieuwsbrief
 • voor het versturen van een tevredenheidsenquête

 

Uw toestemming

 • Door u in te schrijven bij de Voedietist geeft u aan dat u kennis hebt genomen van de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt, zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen te respecteren.
 • Wij willen u graag zo goed mogelijk helpen. Daarvoor is soms wenselijk om uw gegevens te delen met iemand van een andere organisatie. Indien u bent verwezen voor een dieetadvies zullen wij één of meer rapportages sturen aan uw verwijzer/huisarts. Extra toestemming hiervoor is niet van toepassing. Indien u wordt begeleid binnen de ketenzorg, kunnen uw zorgverleners binnen de ketenzorg informatie met elkaar kunnen uitwisselen, beperkt tot wat nodig is. Indien er andere redenen zijn om informatie uit te wisselen met andere zorgverleners of derden, zullen wij wel uw expliciete toestemming vragen voordat uw gegevens worden gedeeld. Deze toestemming is beperkt tot het doel waarvoor uw gegevens worden gedeeld. Als u geen toestemming geeft voor het delen van uw gegevens, kan dat invloed hebben op uw behandeling. Volgens de privacywetgeving (AVG) moet uw toestemming worden vastgelegd als u die geeft. Wij zullen u dan vragen uw handtekening te plaatsen op een toestemmingsformulier.
 • U kunt een gegeven toestemming altijd intrekken.


Welke gegevens leggen wij van uw vast?

Als u gebruik maakt van diensten van onze diëtistenpraktijk dan zijn hiervoor gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Burgerservicenummer (bsn)
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
 • Eetverslagen

Deze gegevens, evenals het dieetadvies, worden 15 jaar (na beëindiging van de laatste dieetbehandeling) bewaard conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

 • U heeft zelf inzage in ons dossier via het patiëntportaal. Voor jeugdigen geldt:
  – Van kinderen onder de 16 jaar hebben de wettelijk vertegenwoordiger(s) zoals de ouders toegang op het portaal;
  – Jeugdigen vanaf 16 jaar hebben zelf toegang.
 • De bij De Voedietist aangesloten medewerkers. Om vervanging te kunnen regelen en om te zorgen dat u ook direct bij een andere praktijk terechtkunt, hebben alle medewerkers van De Voedietist toegang tot uw dossier. Zij mogen uw dossier echter alleen raadplegen indien daar een reden voor is in het kader van uw begeleiding.
 • Als u een chronische aandoening heeft waarvoor u een binnen een zorgprogramma wordt begeleid (de zogenaamde ketenzorg) zoals voor Diabetes type 2 of COPD, dan hebben ook de andere zorgverleners binnen deze ketenzorg inzage in die gegevens van elkaar die voor uw zorgprogramma van belang zijn;
 • In geval van verwijzing worden uw verwijzer en uw huisarts (indien dit niet dezelfde persoon is) op de hoogte gebracht middels rapportages van uw behandeling.
 • Enkele beheerders van ICT leveranciers die in opdracht van de praktijk werkzaamheden uitvoeren, zoals het oplossen van storingen;
 • Uw zorgverzekeraar of zorggroep waar het gaat om de financiële afwikkeling van de zorg die aan u is gegeven. De praktijk declareert meestal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of zorggroep.


Recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit

U heeft recht op inzage in uw dossier. Als uw hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u dat aangeven aan De Voedietist. Als u vindt dat bepaalde gegevens niet correct zijn en deze wilt laten wijzigen, of u wilt uw gegevens laten verwijderen, overlegt u dit met De Voedietist. Er zal dan zo nodig een afspraak worden gemaakt waarbij u zich moet kunnen legitimeren.

Uw dossier kunt u desgewenst (in elektronische vorm) meenemen naar bijvoorbeeld een andere diëtist.

Automatische besluitvorming
Er is geen automatische besluitvorming van toepassing.

Organisatie
Diëtistenpraktijk De Voedietist is een organisatie waar meerdere diëtisten werken. De diëtisten kunnen elkaar vervangen en hebben zodoende alle inzage in uw dossier.

Beveiliging
De praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw medisch dossier is opgeslagen in een geautomatiseerd systeem. Met de leverancier heeft de praktijk een verwerkersovereenkomst afgesloten die een passend niveau van beveiliging garandeert. De praktijk blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u de verwerkingsovereenkomst willen inzien, dan kunt u dit aanvragen bij de praktijk.

Uw gegevens worden opgeslagen in Nederland in een beveiligd rekencentrum. De ICT leverancier heeft in principe geen toegang tot uw gegevens, behalve als het noodzakelijk is om een evt. storing op te lossen. De toegang tot uw gegevens is beveiligd met een zogenaamde tweestapsverificatie. Hierbij logt de diëtist in in het systeem met haar inlogcode/wachtwoord en ook met een code die vanuit het systeem naar haar telefoon wordt verstuurd.

De praktijk gebruikt een beveiligde medische mail: Zorgmail. Als u mailt met de praktijk, houd er dan rekening mee dat ook bij beveiligde mail uw mailprovider zoals Google (Gmail) of Microsoft (Hotmail) kan zien dat u een relatie heeft met de dieetpraktijk. Deze relatie kan de provider toevoegen aan het ‘profile’ dat de provider van u bijhoudt.
Papieren documenten zoals verwijsbrieven en oude dossiers worden op een afgesloten, beveiligde plek bewaard.

Gebruik van het cliëntenportaal
Deel uw cliëntnummer niet met anderen. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt. Zorg bijvoorbeeld voor een wachtwoord op uw telefoon of tablet (een pincode is ook goed maar minder sterk dan een wachtwoord).

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat De Voedietist hierover graag met u in gesprek.

De Voedietist is aangesloten bij de Stichting Privacyzorg, die tevens functioneert als functionaris gegevensbescherming (FG). Voor het geval u er met uw zorgverlener niet uitkomt met vragen en klachten over privacy kunt u contact opnemen met de St. Privacyzorg (info@privacyzorg.nl, 0800 1090). Ook kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

15 april 2019

I.v.m. het coronavirus graag aandacht voor het volgende:

Veel consulten vinden weer plaats op locatie. Op uw verzoek kan het consult ook worden omgezet naar een telefonisch consult.

LET OP: Op veel locaties is het dragen van een mondkapje verplicht.

Een afspraak op locatie is alleen mogelijk als onderstaande voor u van toepassing is:

- U heeft geen last van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
- U heeft de afgelopen 24 uur geen klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
- U heeft geen huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten.
- Er is geen corona vastgesteld bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen.

Indien u i.v.m. bovenstaande niet op uw afspraak kunt verschijnen, zal het consult telefonisch plaatsvinden.